DEBATA 2012: Założenia do ustawy o strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych

Data wydarzenia: 
09 Marzec 2012 (piątek)

DEBATA

ZAŁOŻENIA DO USTAWY

O STRATEGICZNYCH INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH

9 marca 2012, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

 

Zasadniczą barierą w realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych jest obecnie ustawodawstwo - brak jasnych regulacji prawnych sprzyjających przygotowaniu i realizacji tych inwestycji. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięć problemy formalnoprawne są zróżnicowane. Dla przedsiębiorstw sektora energetycznego problemy te mają specyficzny charakter, gdyż w większości dotyczą, przygotowania i realizacji dużych inwestycji liniowych o charakterze strategicznym dla rozwoju gospodarki, tj. rurociągów gazowych i paliwowych, linii elektroenergetycznych itd. Większość problemów z jakimi borykają się obecnie inwestorzy wynika z ustaw
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego, tworzących bariery hamujące procesy inwestycyjne.

Analizując szczegółowo obecną sytuację prawną w kontekście przygotowania i realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym można postawić następujące tezy:

• prawo dotyczące planowania zagospodarowania przestrzennego i lokalizowania inwestycji jest niespójne i nieprecyzyjne, wymaga dokonania generalnego przeglądu pod kątem uproszczenia stosowanych procedur, ale również skuteczniejszej ochrony walorów przestrzeni,

• procedury planowania, lokalizowania i uzgadniania projektowanych inwestycji, takich jak np. inwestycje liniowe są nadmiernie skomplikowane, charakteryzują się łatwością blokowania postępowań poprzez możliwość wielokrotnego odwoływania się od decyzji oraz ich zaskarżania,

• przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji infrastrukturalnych wymaga zmian idących w kierunku racjonalizacji i dostosowania do postulowanych zmian w zakresie systemu planowania przestrzennego i lokalizowania inwestycji.

Obecnie obowiązująca ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym gmin sankcjonuje prymat prawa interesu indywidualnego nad interesem publicznym w zagospodarowaniu terenów. Pogarsza on w sposób zdecydowany warunki przygotowania i realizacji inwestycji liniowych realizowanych na terenach, do których inwestor nie posiada praw własności, np. rurociągi są lokalizowane pod ziemią, a linie energetyczne budowane ponad terenem. Model planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią na poziomie gminy proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury kieruje się logiką przekształcania i rozwoju lokalnych układów przestrzennych, bez uwzględniania wymagań rozwojowych systemów infrastrukturalnych oraz inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. W związku z powyższym istnieje konieczność stworzenia nowej regulacji prawnej w postaci ustawy o realizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym. Proponowana do opracowania ustawa stanowiłaby odejście od obecnego modelu regulacji opartego o koncepcję szczególnego celu publicznego na rzecz ustalenia tych elementów systemów infrastruktury, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa i obsługi urządzeń służących końcowemu zaopatrzeniu ludności w media lub usługi. Celem proponowanej regulacji ustawowej dla inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym jest w założeniu m.in. stworzenie jednolitych warunków do rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury technicznej, która ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych ma znaczenie dla funkcjonowania państwa, przy zachowaniu warunków zrównoważonego rozwoju kraju i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Intencją proponowanej inicjatywy legislacyjnej jest przyznanie wojewodom (a w razie realizacji zamierzonej reformy kompetencyjnej — marszałkom województw) generalnej kompetencji do nadzoru nad inwestycjami infrastrukturalnymi o znaczeniu państwowym oraz do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących tych inwestycji, w przypadku inwestycji liniowych — w granicach swojej właściwości miejscowej.

W debacie udział wzięli:

  • Mirosława Nykiel, poseł PO i wiceprzewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw energetyki
  • Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
  • Janusz Piechociński, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
  • dr Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator
  • Robert Świerzyński, Wiceprezes Zarządu, Energa – Operator
  • Sławomir Cichoń, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
  • Prof. Andrzej Kraszewski, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska PW, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, były Minister Środowiska
  • Bogdan Żmijewski, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Prezes Zarządu, Lewant
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

Szczegółowych informacji na temat debaty udziela p. Alicja Mazur, tel. (22) 424 82 00, komunikacja@proinwestycje.pl 

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo

logo

PSE

logo