O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na rzecz efektywności zostało powołane w roku 2006 z inicjatywy prof. Krzysztofa Żmijewskiego, jako odpowiedź na nadchodzące wyzwania wynikające z dołączenia Polski do struktur Unii Europejskiej i realizuje działalność w celu:

Zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności poprzez promocję wykorzystania wysokowydajnych zasobów pracy, materiałów, energii i środowiska;

Wszechstronnego propagowania informacji i odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;

Promocji i popierania rozwoju nowoczesnej infrastruktury energetycznej i aktywnego udziału społecznego w procesach zrównoważonej transformacji. 

W lipcu 2018 r. Zarząd, kierownictwo Rady Programowej, Członkowie oraz Sympatycy Stowarzyszenia podjędli decyzję o uhonorowaniu wybitnej działalności śp prof. Żmijewskiego w obszarze propagowania nowoczesnej i efektywnej gospodarki, poprzez nadanie w trybie Uchwały imienia prof. Krzysztofa Żmijewskiego Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenia w ramach swojej aktywności prowadzi zarówno działania Statutowe jaki te w ramach działaności gospodarczej. Organizacja zarejestrowana jest w rejestrze Stowarzyszeń oraz rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

mgr Rafał Czaja - Prezes Zarządu
mgr Jakub Maceja - Wiceprezes Zarządu
mgr Ewa Węglarz - Członek Zarządu

 

Wspólnie z firmą Procesy Inwestycyjne i we współpracy z liderami rynkowymi (m.in. PGE SA, Tauron SA, PSE SA, PGNiG SA, BASF, ABB, GE) jest współorganizatorem cyklu wydarzeń publicznych (debat i konferencji) poświęconych zagadnieniom z obszaru nowoczesnej gospodarki (energetyka, przemysł, budownictwo).

           

W latach 2009-2014 Stowarzyszenie w ramach działań statutowych wspierało organizacyjnie i logistycznie powołaną przez Ministra Gospodarki: Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji, przekształconą następnie w Społeczną Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Stowarzyszenie w ramach działań statutowych powołało niezależny think-tank: Instytut im. E. Kwiatkowskiego

Instytut zajmuje się badaniami nad gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki w ujęciu strategicznym. W ramach prac Instytutu opublikowano raporty poswiecone takim zagadnienieo jak:

  • Carbon leakage
  • Derogacja – wytyczne
  • Gaz łupkowy
  • Inwestycje Strategiczne
  • Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia gazowych mikroinstalacji kogeneracyjnych
  • Rola energetyki wiatrowej w wypełnianiu zobowiązań akcesyjnych Polski do 2020
  • Energetyka Prosumencka - możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego