Zrównoważona transformacja energetyczna, a Polityka Energetyczna Polski 2040

Rząd przyjął we wtorek (02.02) uchwałę ws. Polityki energetycznej Polski do 2040 roku

PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację, a w 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 procent. W roku 2033 uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków. Ważnym elementem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o około 30 procent w stosunku do roku 1990.

Istotnymi kierunkami, na które zwracało uwagę nasze Stowarzyszenie, mówiąc o zrównoważonej transformacji energetycznej, są:
 • Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych; 
 • Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej;
 • Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego;
 • Transformacja regionów węglowych; 
 • Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych; 
 • Zwiększenie transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej;
 • Rozwój elektromobilności i odnawialnych źródeł energii  (w tym obejmując także Spółdzielnie Energetyczne i Klastry Energii);
 • Rozwój ciepłownictwa systemowego i kogeneracji;
 • Poprawa efektywności energetycznej.
Ważnymi dla nas elementami PEP 2040,  które mogą zapewnić istotne impulsy gospodarcze, są również:
 • aktywna rola odbiorcy końcowego,
 • zaangażowanie krajowego przemysłu w łańcuchach dostaw,
 • aktywna rola działań prowadzonych lokalnie.

​Z uwagi na nasze zaangażowanie w wypracowanie Strategii Transformacji dla pogranicza węglowego polsko-czesko-niemieckiego (pow. zgorzelecki) istotnym jest, że regiony węglowe w procesie transformacji będą wspierane środkami ok. 60 mld zł, co będzie miało ogromne znaczenie w zapewnieniu konkurencyjności tym regionom zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społecznym.

Istotne jest także ujecie w dokumencie kierunku rozwoju w stronę zeroemisyjnego systemu energetycznego, a w tym zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej (Spółdzielnie energetyczne, Klastry energii) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

Nadrzędnym celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.