Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Do głównych zadań Zespołu należy wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Do prac zespołów eksperckich, z głosem doradczym włączeni są eksperci związani z naszą organizacją. Przygotowane przez Zespół rekomendacje dotyczyć będą poniższych obszarów: 

  • Czyste ciepło,
  • Eko-transport,
  • Lokalny wymiar energii,
  • Gospodarka wodorowa,
  • Sprawiedliwa Transformacja
  • Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Zespół zakończy swoją działalność z chwilą przyjęcia wszystkich rekomendacji przygotowanych przez Grupy Eksperckie.