Zeroemisjyna Polska 2050 - Zespół roboczy ds. budownictwa

Szeroko rozumiany sektor budownictwa, biorąc pod uwagę cały cykl życia budynków zużywa około 41% energii pierwotnej w Polsce oraz jest odpowiedzialny za emisję 38% dwutlenku węgla. Większość istniejących budynków ma standard energetyczny na poziomie dalekim od standardu energetycznego, który będzie obowiązał dla wszystkich nowych i remontowanych budynków od 2021 roku. Natomiast docelowym z punktu widzenia neutralności klimatycznej powinien być standard zeroemisyjny. 

Promocja i rozwój budownictwa energooszczędnego wpisują się w realizację przyjętych zobowiązań zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak również na poziomie krajowym, określonych w dokumentach kierunkowych.

W ramach aktualnych prac zespołu, ds. budownictwa jesteśmy obecnie w trakcie wypracowania Rekomendacji eksperckich. Umożliwi to  wypracowanie niezbędnych elementów umożliwiających realizację debat społecznych na temat nadchodzacej przyszłości. Przyszła dyskusja odbywać się będzie w oparciu o analizy i dane o stanie środowiska i ich przełożeniu na aspekty gospodarcze i społeczne.