Wyzwania i szanse przed krajowym systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Data wydarzenia: 
01 Czerwiec 2023 (czwartek)

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz Instytutu Finansów SGH zapraszamy do udziału w Konferencji

"Wyzwania i szanse przed krajowym systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

6 czerwca 2023, start o godz. 11.00 

 

Uzasadnienie organizacji wydarzenia:

Krajowy system gospodarki odpadami komunalnymi (w skrócie GOK) przechodzi głęboki i wszechstronny kryzys we wszystkich obszarach tego działu gospodarki komunalnej.

Objawy to: odchodzenie od celów ekologicznych GOK na rzecz rozwiązań doraźnych:, np. rośnie liczba realizacji spalarni odpadów, uchodzących do tej pory za „nieekologiczne”, sprzeczne z realizacją celów tzw. „piramidy UE”: odzysk, recykling, spalanie, składowanie,. Coraz więcej gmin nie realizuje celów ekologicznych systemu GOK. Narasta rozziew między polityką Unii Europejskiej w obszarze GOK, jej celami, środkami, a realiami gospodarki odpadami w kraju.

Nasila się spór pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi a JST o prawo do realizacji GOK - coraz więcej gmin przyjmuje zasady in house eliminujące konkurencję prywatną na danym rynku. Generalnie słabnie zaufanie do gospodarki rynkowej, jako sposobu na zapewnienie realizacji zadań JST w dziedzinie GOK.

Narasta kryzys finansowania GOK z opłat wnoszonych przez mieszkańców - deficyt ogólnopolski GOK sięga ok. 1, 7 mld złotych. Zjawisko to wywiera to coraz silniejszy wpływ na budżety gmin. Narasta kryzys związany z brakiem udziału branży opakowań w ramach tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w kosztach finansowania segregacji i recyklingu odpadów. W Polsce producenci wnoszą opłaty na poziomie kilku euro od tony, w Europie ok. 500-600 euro/tony. Koszty te ponoszone są przez mieszkańców oraz JST. Narasta spór wokół systemu kaucyjnego.

Zasadnym wydaje się próba skumulowania najpoważniejszych problemów branży: technologicznych prawnych i ekonomicznych w jednym miejscu i czasie i poddania ich ocenie ekspertów w formie zamkniętego seminarium
Webinarium jest otwartą formą zgłoszenia przez ekspertów prowadzących swoje panele zarówno „wyzwań”, czyli dominujących problemów w ich sferze zainteresowania jak i próbą podzielenia się koncepcjami rozwojowymi w danym sektorze branży gospodarki odpadami. Podczas webinarium eksperci przedstawiają swoje prezentacje, wypowiedzi, zakończone wnioskami oraz propozycjami szans dla omawianych problemów i wyzwań. W podsumowaniu: prowadzący krótko rekapitulują zasadnicze problemy-wyzwania oraz szanse rozwojowe.

Organizacja Webinarium

Organizatorem Webinarium jest Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz działający w jego imieniu dr. hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH. 

Plan wydarzenia:

11.00 - 11.10 –  Przywitanie wszystkich uczestników przez Dyrektora Instytutu Finansów – Prof. dr hab. Janusza Ostaszewskiego   

11.10 - 13.30 Wystąpienia eksperckie:           

  • Michał Olszewski – Wiceprezydent Warszawy: Dylematy GOK w dużych aglomeracjach
  • Tomasz Uciński – Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami: Punkt widzenia  przedsiębiorstw gospodarki odpadami i głos komentujący inne  obszary.
  • Edwin Górnicki: Projekt modelu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej ustawie o odpadach komunalnych
  • Maciej Kiełbus : Założenia do nowej ustawy o odpadach komunalnych
  • Piotr Szewczyk: System przetwarzania odpadów w świetle realizacji Wymogów i ich energetyczne wykorzystanie
  • Dorota Kudaj: Wpływ ograniczeń na poziom opłaty od zużycia wody na efektywność systemu opłat GOK
  • Adam Pilecki Rola spalarni odpadów w systemie GOK w świetle realizacji wymogów UE
  • Jacek Adamczak: Ekonomia cyrkularna w przedsiębiorstwie - audyt środowiskowy.
  • Zbigniew Grzymała: Wpływ braku Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) na poziom kosztów GOK i opłat za gospodarowanie odpadami

13.30 – 13.55 – Dyskusja
13.55 – 14.00 – Podsumowanie i zakończenie webinarium

Udział w wydarzeniu w formie zdalnej jest nieodpłatny

Wydarzenie dostępne

TUTAJ