VIII Europejski Kongres Samorządów z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

W dniach 6 – 7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów
 
 
Od lewej: Krzysztof Księżopolski, Rafał Czaja, Grzegorz Maśloch, Bernadeta Borkowska, Przemysław Kubicki, Paweł Poncyljusz
(fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego)
 
Przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Ustronie Morskie - Bernadeta Borkowska, Sekretarz Gminy Błonie - Przemysław Kubicki
(fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego)
 

 
Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.
 
 
Podczas pierwszego dnia Kongresu eksperci:
Krzysztof Księżopolski, Adiunkt, Katedra Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Grzegorz Maśloch, Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Rafał Czaja, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego
 
brali udział w dyskusjach panelowych i warsztatach poświęconych społecznościom energetycznym i ich możliwemu wpływowi na rozwój lokalnego rynku energii oraz mechanizmowi białych certyfikatów
 
Drugiego dnia eksperci wzięli udział w panelu PISE - partnera instytucjonalnego Europejskiego Kongresu Samorządów 
 
 "Spółdzielnie energetyczne jako instrument poprawy efektywności energetycznej i kosztowej polskich gmin"
 
 

Podczas dyskusji omawiano kluczowe elementy dotyczące rozwoju spółdzielni energetycznych z uwzględnieniem elementów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dr Grzegorz Maśloch podkreślał wagę spółdzielni energetycznych, również w ujęciu roli samorządu terytorialnego jako lokalnego lidera transformacji energetycznej. Wskazywał również, że samorząd podejmując decyzję o utworzeniu spółdzielni energetycznej, powinien kierować się przesłankami zarówno ekonomicznymi, jak i realizacją celu społecznego. Przedstawił także model rozwoju spółdzielni PISE, z uwzględnieniem szczegółowych uwarunkowań pozwalających spółdzielni wypracować indywidualne, dostosowane do potrzeb rozwiązania o charakterze technicznym, organizacyjnym czy finansowym. Podjął także wątek  wątpliwości o charakterze regulacyjnym (interpretacja), które wymagają doprecyzowania ze strony KOWR.

Pani Bernadeta Borkowska - Wójt Gminy Ustronie Morskie podkreśliła, że gmina, posiadając własną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW, produkującą obecnie energię na potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego, już niedługo dzięki wprowadzonemu modelowi spółdzielni (rozporządzenie z marca 2022 r.), będzie wykorzystywać energię na potrzeby społeczności lokalnej. Pani Wójt podkreślała silne zaangażowanie mieszkańców w procesie tworzenia lokalnej spółdzielni już od etapu  zaangażowania mieszkańców (młodzież) w konkursie na nazwę spółdzielni.

Pan Przemysław Kubicki - Sekretarz gminy Błonie, wskazując na rolę gmin jako lokalnego lidera, podkreślił również, ze gmina, z uwagi na swa specyfikę (logistyczna stolica polski), rzeczywiście potrzebuje oprzeć się o własne źródła OŹE. Dlatego też model spółdzielni energetycznej jawi się jako rozwiązanie optymalne. 

W obu wypowiedziach przedstawicieli JST przewijało się podejście, aby na obecnym etapie rozwoju spółdzielni energetycznej to gmina i jej jednostki stworzyła spółdzielnię, aby nauczyć się i jeszcze lepiej zrozumieć zasady jej funkcjonowania. Na kolejnych etapach rozważane byłoby wiec rozszerzenie spółdzielni o innych członków, w tym prywatnych.

Pan Poseł Paweł Poncyliusz - Członek Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, wskazał na potrzebę większego zaangażowania administracji centralnej w proces rozwoju spółdzielni energetycznej. Wyraził także przekonanie, że bez konkretnych rozwiązań o charakterze systemowego wsparcia spółdzielnie energetyczne nie będą powszechne i nie odegrają istotnej roli w lokalnych systemach energetycznych.

Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, wskazał, że spółdzielnie energetyczne mogą stać się doskonałym rozwiązaniem lokalnej aktywizacji na rzecz budowania elementów lokalnego rynku energii. Podkreślił również ze od roku 2014 Stowarzyszenie na rzecz Efektywności powołane przez prof. Żmijewskiego aktywnie działa w zakresie promocji i rozwoju spółdzielni energetycznych w Polce, będąc niezależnym podmiotem w tym zakresie.

Dr Krzysztof Księżopolski wskazał, że proponowany model PISE, oparty o najwyższe standardy zarządzania, jest najlepsza forma tworzenia spółdzielni energetycznej. Wskazał również, że opracowany model PISE, wynika z doświadczeń i współpracy ze Stowarzyszeniem im. prof. Żmijewskiego czy wieloma gminami z różnych regionów kraju, a budowanie spółdzielni w oparciu o model PISE daje szansę na realizację efektywnych, dostosowanych do lokalnych potrzeb spółdzielni energetycznych, które mają dać możliwość osiągnięcie w przyszłości gminą autonomiczność energetyczną.