V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Data wydarzenia: 
27 Kwiecień 2017 (czwartek)

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

godz. 09:00 - 16:00, rejestracja od 08:00

27 kwietnia 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Dalszy, dynamiczny rozwój Polski wymaga przestawienia naszej gospodarki na tory niskoemisyjne. Konieczność ta wynika zarówno ze względów gospodarczych jak i środowiskowych. W świetle wielu analiz nie ma wątpliwości, że transformacja niskoemisyjna jest szansą rozwojową dla gospodarki a nie jej obciążeniem. Stanowi ona olbrzymi impuls dla zwiększenia na arenie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, ponieważ większość przedsięwzięć niskoemisyjnych ma charakter innowacyjny. Pozwoli na uruchomienie i rozwój nowych obszarów działalności przemysłowej i usługowej, tworzenie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Rozwiązania niskoemisyjne oparte o polską myśl naukowo-technologiczną mogą stać się naszą specjalnością eksportową.

W tym kontekście należy koncentrować wysiłki na tym jak realizować niskoemisyjną transformację gospodarki a nie czy warto to czynić. Sprawą pierwszoplanową są koszty. Powinniśmy podejmować tylko takie działania, które są korzystne dla gospodarki. Oczywiście korzyści powinny być analizowane bardzo szeroko uwzględniając wszystkie tzw. koszty zewnętrzne, w tym przykładowo związane ze zdrowiem. Wymaga to wypracowania zupełnie nowego systemu właściwej oceny opłacalności przedsięwzięć niskoemisyjnych dla gospodarki.

Proces transformacji musi dotyczyć wszystkich dziedzin gospodarki. Niewątpliwie jednak wytwarzanie energii i cała sfera szeroko rozumianego jej wykorzystania ma tutaj znaczenie szczególne. W związku z tym sprawą kluczową jest zwrócenie uwagi na prognozowanie zużycia energii. Wydaje się konieczne stworzenie nowego podejścia, wręcz nowej metodologii prognozowania zużycia energii, które będzie ściśle związane ze ścieżką niskoemisyjnej transformacji gospodarki.

Bardzo ważnym elementem przechodzenia gospodarki na tory niskoemisyjne jest udział w tym procesie społeczeństwa. Działania nie będą skuteczne jeżeli nie będzie na nie akceptacji społecznej, jeżeli nie będzie przekonania o potrzebie zmiany zachowań społecznych i chęci kierowania się zasadami  zrównoważonej konsumpcji.

Celem Forum jest przedyskutowanie i w efekcie zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przygotowywanych i realizowanych działaniach na rzecz niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie następujących zagadnień:

 1. Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?
 2. Nowe szanse dla polskiej gospodarki – energetyka i przemysł
 3. Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska, e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 01.           

ORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:

                                           

    PARTNERZY KONFERENCJI:

    PARTNERZY STRATEGICZNI:

PARTNERZY MEDIALNI:       

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

ZARYS PROGRAMU

27.04.2017., godz. 09:00 - 16:00

08:00 – 08:55 Rejestracja / kawa

09:00 –  09:30  UROCZYSTE OTWARCIE

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

09:30 – 11:40  SESJA I

Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?

 • Energy mix dla gospodarki niskoemisyjnej. Potencjał innowacyjności i oszczędności przedsięwzięć niskoemisyjnych – system oceny opłacalności dla gospodarki
 • Budownictwo i ciepłownictwo – synergia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
 • Nowoczesna infrastruktura energetyczna

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Tomasza Żuchowskiego, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;
 • Ireneusza Zyskę, Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
 • Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Mirosława Kowalika, Prezesa Zarządu, ENEA SA;
 • Grzegorza Nowaczewskiego, Prezesa Zarządu, VPP;
 • Bogusława Regulskiego, Wiceprezesa Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Mirosława Motykę, Dyrektora Biura Współpracy z Instytucjami Państwowymi oraz Integracji Branży Hutniczej, ArcelorMittal;
 • Rafała Psika, Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, Europa Środkowa i Wschodnia, Doosan;
 • Waldemara Szulca, Dyrektora Biura, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert

11:40  12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00 – 14:00  SESJA II

Nowe szanse dla polskiej gospodarki (energetyka i przemysł)

 • Elektromobilność nową szansą dla energetyki i integracji źródeł OZE
 • Circular economy
 • Gospodarcze wykorzystanie CO2 to nie science fiction
 • Prognozowanie zużycia energii – nowe podejście i konieczne zmiany

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, NFOŚiGW;
 • Małgorzatę Mika-Bryska, Dyrektora ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska;
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, ATENDE;
 • Adama Banaszaka, Szefa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego, Gaspol Energy;
 • Marcina Korolca, Prezesa Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;
 • Macieja Bukowskiego, Prezesa, WiseEuropa.

Moderator: Bartłomiej Derski, wysokienapiecie.pl

14:00 – 14:30 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

14:30 – 16:00 SESJA III

Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

 • Dostępność oraz wiarygodność informacji na temat wpływu konsumpcji poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki
 • Upowszechnienie metod oceny cyklu życia w komunikacji biznesowej oraz konsumenckiej
 • Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji
 • Zmiana zachowań społecznych
 • Radykalna zmiana systemu kształcenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Piotra Sołtyska, Pełnomocnika prezydenta miasta Bielska-Białej d/s zarządzania energią, Biuro zarządzania energią
 • Leszka Drogosza, Dyrektora Biura Infrastruktury UM Warszawa;
 • Adama Banaszaka, Szefa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego, Gaspol Energy;
 • Marcina Popkiewicza, analityka megatrendów, redaktora portali „Ziemia na Rozdrożu” i „Nauka o klimacie”;
 • Aleksandra Śniegockiego, Project Manager WiseEuropa;
 • Piotra Grudnia, Prezesa Międzywydziałowego Koła Naukowego „Smart City”, PW.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert

Nagranie: