Stanowisko Stowarzyszenia dot. ustawy o efektywności energetycznej oraz wskazywanych (poprzez media) radykalnych propozycji dot. zmian w zakresie działania systemu Białych Certyfikatów w Polsce

W dniu 12 maja skierowaliśmy do Ministerstwa Klimatu (Ministra Michała Kurtyki oraz Ministra Ireneusza Zyski) nasze Stanowisko dot. nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej wdrażającej dyrektywę o efektywności energetycznej z 2018 r. oraz wskazywanych poprzez media radykalnych propozycji dot. zmian w zakresie działania systemu Białych Certyfikatów w Polsce.
 
Biorąc od wielu lat aktywny ekspercki udział w zagadnieniach dot. efektywności energetycznej, m.in.:
 
byliśmy autorem analiz – m.in. „Analiza Systemu Białych Certyfikatów w kontekście potrzeb przemysłu”, 
zainicjowania w 2011 roku „Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej” pod kierownictwem merytorycznym śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. 
śp prof. Żmijewski we współpracy ze swoim zespołem (m.in. dr Arkadiusz Węglarz – członek Rady Programowej Stowarzyszenia) byli współautorami dwóch ustaw  w obszarze efektywności tj. Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz Ustawy o efektywności energetycznej.  
 
Podzieliliśmy się naszymi uwagami mogącymi usprawnić funkcjonowanie Systemu Białych Certyfikatów, wskazując na odpowiednie zapisy ustawowe i ich konsekwencje.
 
Z naszej wiedzy wynika, że obecnie w URE wciąż czekają na rozpatrzenie wnioski, które składane były nawet w 2018, mimo ustawowego terminu ich rozpatrzenia wynoszącego 45 dni, a pula środków, które powinny znaleźć się w przedsiębiorstwach, które wykonały inwestycje proefektywnościowe wynosi obecnie prawie 900 mln. zł. Z uwagi na sytuację w gospodarce, o czym także informowaliśmy Ministerstwo w kontekście branży OZE, wydaje się zasadnym usprawnienie istniejącego systemu, aby m.in. poprawić płynność finansową przedsiębiorstw i samorządów (są często właścicielami infrastruktury, która była modernizowana w pro-efektywnym kierunku), wpisując się w anty kryzysowe działania rządu. 
 
W naszym stanowisku odnieśliśmy się do poszczególnych istniejacych zapisów ustawowych w:
 • Art. 2 pkt 6 oraz 7
 • Art. 10 ust1 pkt 1
 • Art. 14 ust. 1
 • Art. 15 ust. 1
 • Art. 20. Ust. 2 ppkt 1b 
 • Art. 20 ust. 6 B
 • Art. 20 ust. 7
 • Art.22 
 • Art. 23 
 • Art. 24
 • Art. 25
 • Art. 36-38 
Uważamy, że promowane w mediach w ostatnim czasie bezwarunkowe przyznanie Białych Certyfikatów wszystkim złożonym dotąd wnioskom niekoniecznie musi być uzasadnione, natomiast wydaje się, że sytuację polepszyłoby znacząco wzmocnienie URE w celu skrócenia okresów związanych z rozpatrywaniem wniosków (z pewnością rozważanie innego trybu rozpatrywania „niekompletnych wniosków” przez URE, znacznie usprawniłoby prace urzędników). 
 
W przypadku wydania wszystkich certyfikatów „na raz” mogłoby dojść do dużej ich nadpodaży na rynku, co obniżyłoby ich wartość jako instrument wsparcia efektywności energetycznej w Polsce. Dodatkowo jakiekolwiek zmiany w ustawie powinny być prowadzone z uwzględnieniem analizy dot. atrakcyjności i chęci beneficjentów (np. przedsiębiorstw, JST)  do udziału w rynku efektywności energetycznej.  
 
   Rafał Czaja
Prezes Zarządu