Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Spotkanie eksperckie z Komisją Europejską w dniu 8 stycznia miało na celu omówienie wyzwań dot. lokalnych wyzwań w zakresie zarządzania energią i roli społeczności energetycznych w budowaniu lokalnych przewag konkurencyjnych.

Podczas dyskusji potwierdzono, że energetyka obywatelska zakłada nie tylko aktywny udział obywateli na rynku energii, poprzez wykorzystanie instalacji OZE, ale także ich rolę na poziomie zarządczym. Przypomnijmy, że w dyrektywie RED II "Renewable Energy Community" oznacza demokratycznie zarządzany podmiot prawny, który podejmuje działalność w sektorze energetycznym poprzez wykorzystanie odnawialnej energii, a kluczowym celem społeczności OZE jest przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych jej członkom i lokalnym obszarom, na których ona działa.