Spółdzielnia energetyczna - Współpraca Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podjeły  współpracę merytoryczną mającą na celu rozwój energetyki obywatelskiej (obszary wiejskie i miejsko-wiejskie) z wykorzystaniem możiwości jakie dają Odnawialne Źródła Energii oraz z uwzglednieniem korzyści płynących dla społeczności lokalnych ze współpracy w ramach Spółdzielni Energetycznych w Polsce. 

Inicjatorami wspolnych działań merytorycznych na poziomie lokalnym (Serock) byli: Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku oraz Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Jak podkreslają wspólnie przedstawiciele Samorządu i Stowarzyszenia, dotychczasowe doświadczenia krajów UE pokazują, że rozwój energetyki zmierza w kierunku decentralizacji jej wytwarzania i realizacji inwestycji, które mają na celu zabezpieczenie potrzeb energetycznych społeczności lokalnych. Takie podejście to również realna alternatywa dla zrównoważonej transformacji sektora energetycznego na poziomie lokalnym. "Jak wykazała praktyka gospodarcza, w wielu regionach UE, w których powstały lokalne struktury energetyczne, w istotny sposób przyczyniły się one do wzrostu zamożności społeczności lokalnych i poprawy jakości życia" - podkreśla dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej ds. żrównoważonego rozwoju lokalnego Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

W sprawie informacji o podjetej inicjatywie prosimy o kontakt:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl, tel. 601 313 989