SEMINARIUM 2010: Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego (i konsekwencje niezrealizowania)

Data wydarzenia: 
13 Lipiec 2010 (wtorek)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z realizacji seminarium:

Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno – Energetycznego
(i konsekwencje niezrealizowania)

13 lipca 2010, godz. 11:00; Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Jednym z głównych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest walka z globalnym ociepleniem czego wyrazem są założenia Pakietu Klimatyczno – Energetycznego i akty prawne przeciwdziałające zmianom klimatycznym opracowywane przez rządy Państw Członkowskich. Polska wdraża podjęte w ramach realizacji Pakietu zobowiązania, jednak na polu legislacyjnym prace dopiero się rozpoczęły. Konieczna jest zatem publiczna debata nad kształtem Narodowego Programu Redukcji Emisji, wcielającego w życie przyjęty przez UE Pakiet Klimatyczno-Energetyczny oraz co za tym idzie – merytoryczna dyskusja o ostatecznym kształcie zapisów Polish Climate Change Act.

Odpowiedzią na tę potrzebę było seminarium Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno – Energetycznego (i konsekwencje niezrealizowania) będące kontynuacją dwuetapowych otwartych konsultacji pożądanych zapisów Narodowego Programu Redukcji Emisji, które rozpoczęła IV Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 – Nowa Energia User Friendly „Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”.

W trakcie seminarium przedyskutowane zostaną zapisy dokumentów, opracowanych przez Społeczną Radę ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, wchodzących w skład NPRE. Materiał zostanie poddany analizie porównawczej w odniesieniu do rozwiązań redukcyjnych i adaptacyjnych (tak na poziomie ustawowym, jak i wykonawczym – programowym), wdrażanych oraz przygotowywanych w innych państwach. Rezultatem seminarium będzie praktyczna synteza zaprezentowanych podczas spotkania materiałów, uwzględniająca specyfikę polskich uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Przedstawiciele administracji rządowej, eksperci, beneficjenci tych rozwiązań praktycznie zajmujący się wdrażaniem powyższych mechanizmów omówią ich szczegółowe cele, strukturę kosztów, aktualne szacunki potencjalnych oszczędności, możliwości dofinansowania podejmowanych inwestycji, skonfrontują swoje rozwiązania z polskimi alternatywami oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

Celem seminarium było wskazanie pożądanych rozwiązań z zagranicznych porządków prawnych oraz wyodrębnienie obszarów specyficznych dla Polski, które wymagają specjalnej refleksji i unikalnych decyzji. W zamyśle organizatorów seminarium ma stworzyć okazję do dokonania analizy porównawczej rozwiązań i problemów zdiagnozowanych na gruncie polskim z rozwiązaniami w krajach UE i w USA.

W dyskusji udział wzięli m.in.:

 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Pakietu Klimatyczno – Energetycznego, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Maciej M. Sokołowski, Dyrektor Wykonawczy Sekretariatu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
 • Wojciech Stępniewski, Kierownik Projektu „Klimat i Energia”, WWF Polska;
 • dr Arkadiusz Węglarz, Sekretarz Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, KAPE;
 • Daniel Borsucki, Główny Inżynier ds. Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy SA;
 • Zbigniew Michniowski, Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Energy Cities, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej;
 • Henryk Kaliś, Przewodniczącego, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
 • prof. Ryszard Ciach, Prezes Fundacji Rozwoju Energetyki Słonecznej, Prywatna Wyższa Szkołą Ochrony Środowiska (PWSOŚ) w Radomiu.

Program seminarium >>>

logo

PREZENTACJE:

 • Infrastruktura – remanent XX-lecia – prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • 3x20 w świetle polskiej i europejskiej polityki klimatyczno - energetycznej - prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Pakietu Klimatyczno – Energetycznego, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Warszawskiego: >>>
 • Pułapki Dyrektywy EU-ETS – czyżby pyrrusowe zwycięstwo? – Maciej M. Sokołowski, Dyrektor Wykonawczy Sekretariatu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • Czy możliwe jest bezinwestycyjne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% (wg. wymogów Pakietu) - Wojciech Stępniewski, Kierownik Projektu „Klimat i Energia”, WWF Polska: >>>
 • Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego (niezbędne nakłady inwestycyjne) – dr Arkadiusz Węglarz, Sekretarz Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, KAPE: >>>
 • Prognoza inwestycji w górnictwie węgla kamiennego – horyzont 2020 – Dyrektor Henryk Paszcza, ARP Katowice i Główny Inżynier ds. Zarządzania Mediami Daniel Borsucki, Katowicki Holding Węglowy SA: >>>
 • Europejska inicjatywa „Covenant of Mayors” jako szansa włączenia polskich miast w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego – Zbigniew Michniowski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenie Energy Cities, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej: >>>
 • Domestic offset jako metoda optymalizacji kosztów redukcji emisji w przemyśle – Henryk Kaliś, Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu: >>>
 • Zagrożenia nie uzyskania 15 % OZE w 2020 roku – prof. Ryszard Ciach, Prezes Fundacji Rozwoju Energetyki Słonecznej, Prywatna Wyższa Szkołą Ochrony Środowiska (PWSOŚ) w Radomiu: >>>