Projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 11 września 2020 r. można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210).

Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw w krajowym porządku prawnym dla nowych rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2018/2002/UE zmierzających do osiągnięcia krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5500 tys. toe. W szczególności, konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO), wprowadzenie dodatkowych (obok świadectw efektywności energetycznej) środków alternatywnych, służących realizacji wyznaczonego przepisami unijnymi celu, ustanowienie nowych oraz weryfikacja dotychczasowych zasad dotyczących oceny poziomu osiąganych oszczędności. 

Projekt ustawy