Prezes Urzędu Regulacji Energetyki inicjatorem platformy dialogu z udziałem najważniejszych uczestników rynku energii

W dniu 27 marca Prezes URE zainicjował platformę dialogu pomiędzy administracją centralną, niezależnymi organizacjami eksperckimi, organizacjami branżowymi, operatorami sieci i przedstawicielami świata nauki. Wśród  zaangażowanych podmiotów  m.in. Ministerstwo Klimatu i  Środowiska, PSE SA, Politechnika Lubelska oraz Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego

Pierwsze spotkanie dotyczyło m.in.:

  • kwestii odmów określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w trybie publicznoprawnym i ich przyczyn,
  • zawierania umów o przyłączenie do sieci w trybie komercyjnym
  • regulacji umożliwiających zwiększenie wykorzystania dostępnej mocy przyłączeniowej takich jak cable pooling. 


fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego

"Rola URE to w dużej mierze regulacja przedsiębiorstw sieciowych, planowanie rozwoju infrastruktury. Musimy przy tym pamiętać, że obok inwestycji i rozwoju ważne jest jak najlepsze wykorzystanie już istniejących zasobów, aby uniknąć przeinwestowania sieci i powstania kosztów osieroconych" – powiedział dr inż. Rafał Gawin, Prezes URE.

Wśród najważniejszych konkluzji ze spotkania znalazły się:

  • Postulat utworzenia zespołów eksperckich OSE i inwestorów, w ramach których dyskutowane będą poszczególne kwestie dotyczące największych wyzwań związanych z infrastrukturą sieciową oraz propozycje rozwiązań.
  • Postulat zrównoważonego podejścia do koniecznych dalszych zmian prawa.
  • Postulat, aby nie doprowadzać do poziomu sporu między stronami postępowań o przyłączenie. Strony powinny ze sobą rozmawiać.