OZE w Rządowej nowelizacji ustawy na czas pandemii COVID-19

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ma na celu wprowadzenie instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Projekt zakłada dokonanie zmian w 14 ustawach.

Co istotne dla sektora, została w projekcie ujęta kwestia, o której Pełnomocnikowi Rządu ds. OZE, Panu Ministrowi Ireneuszowi Zysce i Państwu sygnalizowaliśmy w naszym Stanowisku, tj. konieczność przedłuzenia terminu spelnienia zobowiazania wynikającego z wygranej aukcji.

Zgodnie z zapisami w projektcie ustawy, przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania, zostaje wprowadzone do Rządowego Projektu w brzmieniu:

Art. 79a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.
 
Rządowy projekt na stronach Sejmu