Opłata mocowa - co ma do tego efektywność energetyczna?

W 2017 roku uchwalono ustawę o rynku mocy w Polsce, a konsekwencje finansowe przedsiębiorstwa odczują w rachunkach już w styczniu 2021 roku...
 
Czym jest rynek mocy?
 
Rynek mocy to mechanizm, za pomocą którego jednostki wytwórcze są wynagradzane za gotowość do dostarczenia mocy do systemu elektroenergetycznego. Mechanizm ten w swoim założeniu ma na celu zapobiec ewentualnym niedoborom energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jednostki wytwórcze, startując w aukcjach rynku mocy, walczą o uzyskanie kontraktów mocowych, które zapewnią im stały przychód za każdy MW zgłoszony do rynku mocy, w zamian za pozostawanie w gotowości do produkcji energii elektrycznej na wezwanie Operatora Sieci Przesyłowej – PSE SA. 
 
Kto finansuje rynek mocy?
 
Finansowanie rynku mocy odbywa się poprzez wprowadzenie specjalnej opłaty mocowej dla finalnych odbiorców energii elektrycznej. Została ona uwzględniona w rachunkach za energię elektryczną jako kolejna pozycja w ramach opłat dystrybucyjnych. Wysokość opłaty mocowej jest rokrocznie ustalana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i w roku 2021 w przypadku przedsiębiorstw wynosi ona 76,2 zł za każdą MWh energii pobraną w godzinach 7-22 w dni robocze.
 
 
Czy istnieją sposoby na zmniejszenie wysokości opłaty mocowej?
 
Zgodnie z regulacjami są to:
 • Przesunięcie konsumpcji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo na godziny nocne.
  Komentarz: pobór energii elektrycznej z sieci po godzinie 22 i przed 7 rano nie jest obciążony opłatą mocową.
   
 • Przejście na autokonsumpcję energii.
  Komentarz: zabudowa własnych źródeł produkcyjnych (np. jednostek kogeneracyjnych czy paneli fotowoltaicznych) pozwoli na wyprodukowanie energii elektrycznej we własnym zakresie. Zużycie energii elektrycznej z własnych źródeł nie jest obciążone opłatą mocową. Przedsiębiorstwo pobiera mniejszą ilość energii z sieci, co przekłada się na zmniejszenie opłaty mocowej. 
   
 • Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
  Komentarz: oznacza to efektywne zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej. Aby w prawidłowy sposób zidentyfikować możliwości oszczędności, w pierwszej kolejności zaleca się przeprowadzenie rzetelnego audytu energetycznego, który w kompleksowy sposób podda analizie zużycie energii w przedsiębiorstwie. W trakcie audytu energetycznego muszą zostać zaproponowane rozwiązania i inwestycje, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii. 

2021 rok dla większości dużych przedsiębiorstw będzie rokiem obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jest to idealna okazja, aby poddać analizie umowy zakupowe, możliwości wytwórcze energii elektrycznej na własny użytek i poprawy efektywnośći energetycznej procesów technologicznych.
 
 
 
Mając na uwadze powyższe informacje oraz działania statutowe Stowarzyszenia w kierunku promocji efektywności energetycznej, we współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami:  
Numeron Sp. z o.o. (od 25 lat lider w zakresie wdrażania systemów zarządzania energią elektryczną),
BGEC Sp. z o.o. (innowacyjny podmiot inżyniersko-audytorski specjalizujący się w rozwiązaniach dla przemysłu)

stworzona została dedykowana platforma dla podmiotów, które szukają realnych możliwości zmniejszenia swoich zobowiązań wynikających z opłaty mocowej. 
 
Zapraszamy na: