Opinia Stowarzyszenia dot. projektu Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

W dniu 20 kwietnia, Stowarzyszenie w ramach działań statutowych skierowało do Ministerstwa Energii opracowaną opinię dot.  przedmiotowego projektu Ustawy, wskazując na elementy, których rozwiązanie usprawni realizację zakładanych
w Ustawie celów.

opinia