Ocena niezależności regulatora energii w Polsce - prośba o udział w badaniu ankietowym prowadzonym przez dr hab. Macieja M. Sokołowskiego na rzecz Komisji Europejskiej

Dr hab. Maciej M. Sokołowski - ekspert i Członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego realizuje projekt na zlecenie Komisji Europejskiej w przedmiocie niezależności i skuteczności regulatora sektora energetycznego w Polsce

Assessing the independence and effectiveness of National Regulatory Authorities (NRAs) in the field of energy - Support for a Commission report on Member States’ compliance with the principle of independence)

Projekt prowadzi Milieu Consulting działając na rzecz Dyrekcji Generalnej ds. Energii

Projekt ma na celu zebranie informacji dotyczących stopnia niezależności krajowych organów regulacyjnych, poziomu zasobów dostępnych dla krajowych organów regulacyjnych i ich adekwatności oraz skuteczności w stosunku do wykonywanych zadań (ustalanie taryf, rozpatrywanie skarg, współpraca transgraniczna oraz wdrażanie kodeksów sieciowych, itd.). Informacje te zostaną następnie uwzględnione w sprawozdaniu KE dla Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 57 dyrektywy 2019/944.

Elementem badania jest ankieta online: adresowana do interesariuszy rynku energii i gazu w Polsce.
W imieniu dr. hab. M.M. Sokołowskiego zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety (w miarę możliwości do 31 marca br.). 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NRAs-survey
 

Na dalszym etapie badania (począwszy od kwietnia 2022 r.) dr hab. M.M. Sokołowski przeprowadzi również ukierunkowane wywiady w celu zebrania bardziej pogłębionych informacji jakościowych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wzięciem udziału w takim wywiadzie, prosimy o kontakt z dr. hab. M.M. Sokołowskim:  mm.sokolowski@wpia.uw.edu.pl lub na adres biura Stowarzyszenia: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

Dziękujemy za pomoc i wsparcie!