Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej 29-31.05.2019 (Międzynarodowe Centrum Kongresowo - Targowe/Ptak Warsaw Expo)

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii, Urząd Patentowy RP, a także Pracodawcy RP oraz Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego - Patronami Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej w roku 2019.

Jak podkreślają Organizarzorzy (m.in. Warszawska Izba Gospodarcza) - jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę przedsiębiorców. Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele ponad 50 izb gospodarczych z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Podczas Kongresu, w dniu 31 maja w godz. 12.30 - 13.30 odbędzie się debata organizowana przez nasze Stowarzyszenie pt "Elektromobilność i wizjonerskie źródła pozyskania energii" z udziałem m.in.: Jarosława Wiśniewskiego – Z-ca Dyrektora, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Sebastiana Bykucia – Kierownika ds. Naukowych, KEZO - Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk

Łącznie jako Hosted Buyers około 1750 zagranicznych przedsiębiorców oraz ponad 2100 rodzimych. Kongres to miejsce do nawiązania stałej współpracy świata nauki z samorządem gospodarczym z kraju i z sąsiadami z zagranicy.

Założenia Kongresu:
•działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
•stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych,
•stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców,
•współpraca samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
•reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością,
•propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie
 oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
•wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych
 w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

 

 Więcej informacji o Kongresie na stronie www.kongresgospodarczy.org
Osobą odpowiedzialną za współpracę jest:

Pani Katarzyna Kaczmarska
e-mail: biuro@wig.waw.pl, tel. +48 22 225 01 11