Konferencja POWER RING 2008

Data wydarzenia: 
09 Grudzień 2008 (wtorek)

POWER RING 2008 - Zintegrowana Energia Europy

9 grudnia 2008 r., Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

logo

Tematyka konferencji poruszała niezwykle istotne i aktualne probelmy polskiego rynku energii. Jej celem było odzwierciedlenie nurtu dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej na poziomie ekspertów najważniejszych sektorów gospodarczych, dotyczącej kształtu europejskiego rynku energii i jego wpływu na pozostałe sektory oraz na środowisko.

logo

Konferencja była otwarta i miała charakter międzynarodowy. Stanowiała kontynuację i rozszerzenie dyskusji rozpoczętych podczas poprzednich edycji. Poruszana problematyka, oscylując na styku obszarów ekologia - energetyka - ekonomia, uwzględniała różne aspekty zrównoważonego rozwoju, m.in. bezpieczeństwo energetyczne, dyrektywy unijne, rozbudowę infrastruktury i technologii energetyki i gazownictwa oraz niezwykle istotną dla rynku kwestię połączeń transgranicznych. Spotkanie miało na celu zidentyfikowanie racjonalnych i efektywnych dróg rozwoju dla polskiej gospodarki, wskazanie najbardziej efektywnych możliwości rozwoju, rozbudowy infrastruktury, kierunków dla planowanych inwestycji. Szczegółowo omawiane były kwestie związane z problemami i przyszłością europejskiego rynku energii (m.in. ETS, dyrektywa IPPC, nowe technologie w zakresie biomasy, gazu, wychwytywania i sekwestracji CO2).

  PATRONAT HONOROWY

logo
MINISTERSTWO GOSPODARKI

 

    PROGRAM KONFERENCJI:

                 
8:30 - 9:00  -  Rejestracja gości
                                  
9:00 - 9:20
Oficjalne otwarcie konferencji - prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, Koordynator Green Effort Group
                                          
9:20 - 10:20
Sesja I: Europejski rynek energii
Prowadzący Sesję:  Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.  
- Założenia przyjęte przez Komisję Europejską - Derek Taylor, DG TREN, Komisja Europejska;
 • Świetlana przyszłość? - Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; 
 • Europejski punkt widzenia - Wojciech Graczyk, Dyrektor ds. Regulacji i Modelu Rynku, RWE Polska S.A.                           
10:20 - 10:40  -  Przerwa kawowa
                                            
10:40 - 12:00
Sesja II: IPPC a rzeczywistość - jak będzie funkcjonować w praktyce? Granice rozwoju
Prowadzący Sesję:  prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska
 • Gospodarka (Europejski System Handlu Emisjami versus ceny) - prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, Koordynator Green Effort Group;
 • Konkurencyjność przemysłu - Tomasz Chruszczow, Wiceprzewodniczący Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych;
 • Wpływ Pakietu Energetyczno - Klimatycznego na rynek pracy - Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwo i Energetyka NSZZ "Solidarność";
 • Analiza skutków społeczno - ekonomicznych Pakietu Energetyczno - Klimatycznego - dr Piotr Ciżkowicz, Ernst&Young                 
12:00 - 13:20
Panel dyskusyjny - Eksperci EU-ETS
Prowadzący Panel: prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, Koordynator Green Effort Group
Przedstawiciele Kierowników Systemów Handlu Emisjami i Negocjatorów nowych państw członkowskich Unii Europejskiej:
 • Polski - dr Olaf Kopczyński, Drugi Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej    Polskiej
  przy Unii Europejskiej w Brukseli;
 • Polski - Maciej Pyrka, Specjalista Inżynieryjno-techniczny, Krajowy Administrator Systemu  Handlu
  Uprawnieniami do Emisji;
 • Republiki Czeskiej - Miroslav Řehoř, Registry Manager, Operátor trhu s elektřinou;
 • Słowacji - Rudolf Vojvodik, Slovak National Emission Registry specialist, Dexia banka Slovensko.                        
 
13:20 - 14:00   -  Obiad
                                      
14:00 - 15:30
Sesja III: Opcje i możliwe rozwiązania
Prowadzący Sesję: Tadeusz Szulc, Wiceprezes  ds.  Energetyki, Infovide-Matrix S.A.
 • Technologia czystego węgla i miejsce Polski w Europie - prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • Innowacja technologiczna w kontekście planu Europejskiej Strategicznej Technologii Energetycznej - SET - rezultaty alokacji finansowych - Krzysztof Rogulski, ORACLE Polska Sp. z o.o.;
 • Gaz - Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.;
 • Import energii/połączenia transgraniczne /Market Coupling - Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, TGE S.A.                          

15:30 - 16:30

Sesja IV: Plan działań - zadania dla:

Prowadzący Sesję: Paweł Poncyljusz, Poseł na Sejm, PiS

 • Rządu - Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska;
 • Przemysłu - Jerzy Obrębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Biznesowego, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, POLKOMTEL S.A.;
 • Nauki - prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska;
 • Komisji Europejskiej - Marzena Chodor, DG Environment, Komisja Europejska;
 • Rynku - Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o.                              

16:30 - 17:00

Komentarze zamykające - prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, Koordynator Green Effort Group. 

MATERIAŁY MERYTORYCZNE:          
                                                         
PREZENTACJE: 
Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na konferencję "Power Ring 2008 - Zintegrowana Energia Europy":
 • Derek Taylor, DG TREN, Komisja Europejska: wersja polskojezyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>> 
 • Wojciech Graczyk, RWE Polska S.A.: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki, Green Effort Group: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Tomasz Chruszczow, Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Piotr Ciżkowicz, Ernst&Young: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Maciej Pyrka, KASHUE: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Miroslav Rehor, Operátor trhu s elektřinou: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Rudolf Vojvodik, Dexia Banka Slovensko: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Krzysztof Rogulski, Oracle Polska Sp. z o.o.: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Radosław Dudziński, PGNiG S.A.: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Grzegorz Onichimowski, Towarowa Giełda Energii S.A.: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Bernard Błaszczyk, Ministerstwo Środowiska: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Marzena Chodor, DG Environment, Komisja Europejska: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>
 • Andrzej Szymański, Landis+Gyr Sp. z o.o.: wersja polskojęzyczna >>>; wersja anglojęzyczna >>>

 

PATRONAT MEDIALNY:

logo

PARTNERZY:  

logo