II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Data wydarzenia: 
21 Marzec 2014 (piątek)

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
21 marca 2014
Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Konieczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wymagają strategicznego podejścia obejmującego zależności pomiędzy wszystkimi jej obszarami. Modernizacja w energetyce powinna być powiązana ze zmianami w rolnictwie i transporcie, a modernizacja transportu musi się łączyć z nowym podejściem do budownictwa i rozwoju miast. Tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.

Wiodącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w UE ma odegrać również sektor energetyczny, ponieważ w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej spodziewana jest docelowo redukcja emisji o 93-99%, czyli niemal całkowite jej wyeliminowanie. Efekt ten powinien zostać osiągnięty przede wszystkim dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii i rozproszonego jej wytwarzania, co, z uwagi na pewne charakterystyczne dla tych rozwiązań uwarunkowania (na przykład zmienna produktywność odnawialnych źródeł energii), będzie wymagało też wdrożenia w jak najszerszym zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

Duże możliwości dotyczą budownictwa, w tym budynków publicznych. Zakłada się, że podjęcie szerokich działań dotyczyć będzie termomodernizacji istniejącej infrastruktury mieszkalnej, a także dalszego zaostrzania standardów w stosunku do nowych obiektów. Budownictwo pasywne jest propagowane na terenie całej Europy. Co roku notowany jest 100% wzrost liczby tego typu domów, podczas gdy w Polsce nadal jest ich zbyt mało. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są polskie przepisy, które nie motywują do rozwoju budownictwa niskoemisyjnego. Powinniśmy zatem podjąć działania zmierzające do jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków pasywnych.

Nowoczesny system transportowy musi zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia sprawnej i wydajnej infrastruktury, która sprzyjałaby rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie służyła celom gospodarki niskoemisyjnej. Najwięcej środków ze wsparcia UE przeznaczonych będzie na ograniczanie emisji właśnie w tym sektorze. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że na realizację projektów w ramach nowego programu Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczone 24,158 mld euro (ponad 100 mld zł), z czego transport pochłonie najwięcej, bo aż 17,5 mld euro. Dokończenie budowy spójnej sieci tranzytowej w Polsce, poprawa konkurencyjności ekologicznych form transportu oraz integracja wszystkich gałęzi tego sektora są jednym z priorytetów w procesie transformacji gospodarki, która byłaby konkurencyjna, a jednocześnie spełniała wymogi niskiej emisyjności.

Zatem tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach - budownictwie, energetyce i transporcie.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in.:

Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Dr. Barbara Hendricks, Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (DE), Maciej Grabowski, Minister Środowiska, Zbigniew Rynasiewicz, Wiceminister, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, prof. Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki,Krzysztof Gierulski, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska, Paweł Stelmaszczyk, Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa, Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny SRRGN, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE, Philippe Castanet, Prezes Zarządu EDF Polska, Grzegorz Szymczak, Prezes Zarządu EDP Renewables,Solange Olszewska, Prezes Zarządu, Solaris Bus & Coach S.A., Joanna Schmid, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Tauron Polska Energia, Marian Strumiłło, Wiceprezes Zarządu Dalkia Polska oraz posłowie na Sejm RP, dziennikarze i przedstawiciele środowisk naukowych.

Udział w forum jest bezpłatny.