Energetyka 24 - Rafał Czaja, "Sieci Elektroenergetyczne a Odnawialne Źródła Energii"

 
Portal "Energetyka 24" przedstawiał zagadnienia prezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego Rafała Czaję dot. rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście potrzeb rozwojowych sieci elektroenergetycznych w Europie i w Polsce
 

Fot. Energetyka 24 (Wystąpienie otwierająca - Rafał Czaja)
 
Podczas wystąpienia w dniu 19 marca w Auli SGH konferencji "Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń", sesji „Społeczno-gospodarcze następstwa rozwoju zielonej energetyki”, moderowanej przez prof. dr hab. Zbigniewa Polańskiego, Prezes Czaja odnosił się m.in. danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej iu kluczowych wyzwań. Wg MAE, długość obecnie istniejącej sieci w UE musiałaby wzrosnąć o 38 proc., (z 10,8 mln km w 2021 r. do 14,9 mln km w 2050 r.), jeśli do 2050 r. miałaby zostać osiągnięta neutralność klimatyczna. W wystąpieniu swoim wskazał również kluczowe wyzwania europejskie, a wśród nich m.in.:
  • Rosnący popyt związany z bez emisyjną mobilnością, ciepłownictwem, elektryfikacją przemysłu i uruchomieniem niskoemisyjnej produkcji wodoru,
  • Wg. Szacunków KE zużycie energii elektrycznej wzrośnie o około 60% do 2030 roku, 
  • Moce wytwórcze energii wiatrowej i słonecznej wzrosną z 400 GW w 2022 r. do co najmniej 1000 GW do 2030 r.

Podczas wystąpienia wskazał także 7 horyzontalnych wyzwań (obszarów) mających na celu przyspieszenie tempa rozwoju sieci w Europie, które zostały zidentyfikowane na poziomie UE, a w tym m.in:

  • Przyspieszenie realizacji istniejących PWZ (Projekty Wspólnego Zainteresowania) i opracowanie nowych projektów – projekty niezbędne do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej
  • Usprawnienie długoterminowego planowania sieci – przesyłane do Komisji KPEiK będą musiały również uwzględniać komponent sieciowy.
  • Wprowadzenie nowych ram regulacyjnych – Komisja zaproponuje zasady przewodnie określające warunki, na jakich powinny być prowadzone inwestycje wyprzedzające w projekty sieciowe
  • Lepsze wykorzystanie istniejących sieci i ich transformacja w kierunku „SMART” – przegląd mający na celu promowanie wdrażania inteligentnych, efektywnych i innowacyjnych sieci. 

Wracając do sytuacji w Polsce, Prezes Czaja przybliżył charakterystykę pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym pracę źródeł wytwórczych z dnia 15 marca 2024 roku, a także stan aktualny w zakresie infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej oraz potrzeby inwestycyjne KSE w tym zakresie.

Na zakończenie swojego wystąpienia wskazał trzy obszary wyzwań w zakresie budowania współpracy w rozwoju lokalnego rynku energii:

  • poza inwestycjami realizowanymi przez wyspecjalizowane podmioty OZE, mamy możliwość obywatelskiego rozwoju energetyki, która musi być lokalną odpowiedzią na lokalne potrzeby,
  • w Polsce funkcjonuje prawie1,4 mln indywidualnych prosumentów, których łączna moc zainstalowana wynosi ponad 11,3 GW, jednak zacznijmy współpracować i działać grupowo…
  • lokalna aukokonsumpcja i zarządzanie energią kluczem do optymalizacji inwestycji sieciowych i zwiększenia zaangażowania społecznego!