Eksperckie spotkanie konsultacyjne dot. sposobu określania wysokości opłaty zastępczej w polskim systemie świadectw efektywności energetycznej

Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego - Rafał Czaja, brał udział w dyskusji eksperckiej w zakresie elementów wdrażania nowej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej EED
 
Wśród organizacji biorących udział w spotkaniu w dniu 19 kwietnia, były: Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Związek Audytorów Polskich oraz Politechnika Warszawska. Spotkanie pt .„Czy potrzebna jest opłata zastępcza w systemie białych certyfikatów?”, na którym omawiano kwestie jak zwiększyć efektywność systemu oraz jak wykorzystać  opłatę zastępczą w roli czynnika, który może regulować napływ inwestycji. 
Uczestnicy spotkania zobowiązali się wypracować raport, który zostanie opublikowany i przedstawiony 
Ministerstwu Klimatu i Środowiska celem poddania do dalszej dyskusji i prac. 
 
Tło regulacyjne:
 
Komisja Europejska w lipcu 2021 ogłosiła Pakiet FIT for 55 w ramach którego w roku 2023 została 
znowelizowana m.in. Dyrektywa o Efektywności Energetycznej EED (wraz z ustanowieniem 
ambitniejszych celów w zakresie efektywności energetycznej). Na poziomie europejskim szczegóły 
techniczne wdrażania Dyrektywy EED są wciąż w trakcie dyskusji. W związku z planowanymi 
zmianami konieczne będzie znowelizowanie polskiej Ustawy o Efektywności energetycznej oraz 
towarzyszących jej aktów wykonawczych. Pomimo tego, że polska ustawa funkcjonuje już od 
kilkunastu lat, to wciąż nie rozwiązano kilku istotnych problemów, które hamują skuteczność 
ustawodawstwa. Znajdujemy się w dogodnym momencie, żeby zidentyfikować to co nie 
funkcjonuje dobrze i zaproponować nowe rozwiązania. Ważne jest uważne przyjrzenie się 
zarówno istniejącym rozwiązaniom prawnym jak i propozycjom, których należy niebawem 
spodziewać się od strony rządowej.