DEBATA 2013: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce

Data wydarzenia: 
05 Kwiecień 2013 (piątek)

Zaproszenie na debatę

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce
jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,  Warszawa

Polska posiada bardzo duży i niewykorzystany potencjał wzrostu efektywności energetycznej zarówno u źródła (elektrownia, sieci przesyłowe)  jak i u końcowego użytkownika (zakład przemysłowy, szkoła, gospodarstwo rolne, dom i inne) - czyli potencjał ulepszania. Energochłonność wytworzenia jednostki PKB w Polsce (dane GUS z 2012 r.) jest  ok. 3 – krotnie wyższa niż w krajach tzw. 15-tki (liczba państw UE przed rozszerzeniem Unii). Potencjał efektywnego wykorzystania energii jest najtańszym i bardzo łatwym do zagospodarowania zasobem energetycznym i dlatego powinien być priorytetem Państwa w realizacji planów  modernizacji energetyki i budownictwa przed budową nowych bloków energetycznych i odnawialnych źródeł energii (OZE). Wieloletnie zaniechania w zakresie inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz regulacje unijne zmuszające nasz kraj do zamknięcia przestarzałych i nieefektywnych bloków energetycznych sprawiły, że dziś Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. Możemy się spodziewać znacznych trudności ze zrównoważeniem popytu i podaży energii przede wszystkim ze zrównoważeniem bilansu mocy w godzinach szczytu. Stąd szybka modernizacja i doposażenie (retrofit) elektroenergetyki i energetyki przemysłowej, ciepłownictwa i sieci przesyłowych oraz termomodernizacja  budynków i wymiana  zbiorczych/indywidualnych wymienników ciepła powinna być  kołem zamachowym rozwoju gospodarki w okresie kryzysu i jednym ze sposobów  na realizację unijnych celów w zakresie redukcji  emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

 

Gdyby straty energii elektrycznej w różnych procesach w gospodarce udało się obniżyć tylko o 10%  (ok. 15 TWh/rok), to uniknęlibyśmy budowy nowych elektrowni o łącznej mocy ok. 3000 MW i  emisji ok. 13 mln ton CO2 rocznie. Dodatkowo nie były by produkowane szkodliwe odpady (pyły, popioły, tlenki siarki i azotu, izotopy promieniotwórcze i inne) i  w przeciwieństwie do budowy nowych źródeł, efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału  nie wymaga dodatkowej infrastruktury w postaci terenu, dróg, przyłączy do sieci czy składowisk odpadów. Dyrektywa LCP wymaga od nas wyłączenia 5000 MW do końca 2015 oku. Kolejne 5000 MW będziemy musieli wyłączyć z powodu wymagań Dyrektywy IED do 2020 roku. Alternatywą wyłączenia jest głęboki retrofit bloków obniżający groźne emisje do poziomów dopuszczalnych przez europejskie ostre regulacje. Nawet bogaci Niemcy zastanawiają się nad możliwością przeprowadzenia retrofitu kilku bloków energetycznych (wg BWEW). Przy okazji zastosowanie nowych technologii retrofitu (modernizacja i doposażenie) ciepłowni, elektrociepłowni, sieci ciepłowniczych, wymienników ciepła a nawet  nowych bloków gazowo – parowych z wykorzystaniem nowej generacji turbin i innowacyjnych pomp strumieniowych oraz wymienników ciepłaefektywnego pomiaru temperatury mogłoby zwiększyć oszczędności o  kolejne  30% – 40% czyli  moglibyśmy osiągnąć w istniejących instalacjach redukcję kosztów i przyrost mocy zainstalowanej  (turbina) oraz przyrost mocy nie straconej. Modernizacja umożliwi łagodny  przyrost mocy  i stopniowe wycofywanie z eksploatacji najbardziej przestarzałych obiektów.

Do udziału w debacie zapraszamy m.in.:

  • Tomasza Dąbrowskiego, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
  • Roberta Butzke, Wiceprezesa Zarządu Alstom Power
  • Mariana Strumiłłę, Wiceprezesa Zarządu, Dalkia Polska
  • Cezarego Szweda, Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu PSE
  • Jacka Kaczorowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  • Jerzego Trzeszczyńskiego, Prezesa Zarządu Pro Novum
  • Krzysztofa Burka, Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Handlowych Rafko
  • Krzysztofa Zborowskiego, do lutego 2013 r. Wiceprezesa ENEA SA oraz Prezesa Zarządu ENEA Wytwarzanie
  • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Organizator debaty: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Partnerzy merytoryczni: Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA,  Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Informacji o debacie udziela Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., tel. 606692917, email: krzysztof.kochanowski@proinwestycje.pl