Ciepłownictwo powiatowe – pomoc dla przedsiębiorstw

CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE - Informacje dla sympatyków Stowarzyszenia

 

 
   

Szanowni Państwo, przypominamy, że w dniu 1 października 2020 rozpoczął się II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe”. Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Konkurs ma na celu umożliwić stopniowe dochodzenie ciepłowniom do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych. W Zwiększenie produkcji z OZE, kogeneracji lub ciepła odpadowego.

Z uwagi na posiadane kompetencje przez zespół ekspertów Stowarzyszenia, pozostajemy do Państwa dyspozycji i w gotowości do poprowadzenie projektu w wybranym lub całym jego zakresie.

KONTAKT:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

Efektywny system ciepłowniczy, a środki wsparcia

Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub

2) 50% ciepło odpadowe, lub

3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3.

Definicja ta została wprowadzona do polskiego porządku prawnego wraz z nowelizacją ustawą o efektywności energetycznej. poprzez odpowiednie zapisy w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 poz. 831) z 20 maja 2016 r.

Obecnie unijne regulacje pozbawiają tzw. nieefektywne systemy ciepłownicze możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych – przez co inwestycje w sieci są nieopłacalne.

Pieniądze na zmianę

Alokacja środków to 500 mln złotych. Dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano do 150 mln złotych, a dla zwrotnych form dofinansowania – do 350 mln PLN.

  • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
  • Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery
  • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 (…)”
  • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
  • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

W przypadku przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  1. energię ze źródeł odnawialnych,
  2. ciepło odpadowe,
  3. ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, ,
  4. paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Kto i na jakich warunkach

Do konkursu mogą przystąpić:

1) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW mocy zamówionej.

2) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego ujęta jest na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Lista JST znajduję się pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Warunkiem udzielenia dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowywane będą inwestycje o wartości od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

UWAGA: Niezbędna analiza

Inwestycje w źródło ciepła i budowa nowych jednostek to projekty, które wymagają obszernego przygotowania i analizy. Decyzje podjęte teraz będą definiowały najbliższe  kilkanaście lat przedsiębiorstwa. Weryfikacja planów rozwoju ciepłownictwa w regionie, odpowiedni dobór technologii, analiza ryzyka poszczególnych rozwiązań to niezwykle ważne elementy opracowania, które pozwoli na łatwiejszy start procesu.

KONTAKT:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl